วาระการประชุม User : / Login
04

งาน ๑๐๐ ปีตึกยาว สวนกุหลาบวิทยาลัย
"คนสร้างตึก ตึกสร้างคน คนสร้างชาติ" เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ได้ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่น
โดยได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ ๓ คณะ ซึ่งแยกกันพิจารณาโดยอิสระ
ศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้คะแนนคณะละ ๑ คะแนน
ศิษย์เก่าที่ได้คะแนน ๒ คะแนนขึ้นไป จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

นับเป็นเกียรติประวัติของสวนกุหลาบรุ่น ๗๑(๙๕/๐๒) ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเข้ามา ๘ ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ศิษย์เก่าเกียรติยศ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ศิษย์เก่าดีเด่น

นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
เรืออากาศเอกเผด็จ ลิมปิสวัสดิ์
พ.ต.ท.ณรงค์ สังข์สุวรรณ (นักกีฬา)
นายพนัส ทัศนียานนท์
นายวิบูลย์ คูหิรัญ
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

รายชื่อทั้งหมด ๒๓๙ นายได้ประกาศลงในหนังสือ ๑๐๐ ปีตึกยาว สวนกุหลาบวิทยาลัย
และได้บันทึกรายชื่อทั้งหมดไว้ที่พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


Copyright 2010 © by OSK 71 Suankularb